Podatkowa reforma uderzy w zagraniczne inwestycje

Do końca 2023 r. wszystkie państwa unijne powinny wdrożyć u siebie dyrektywę, która zagwarantuje, że międzynarodowe koncerny zapłacą 15-proc. minimalny podatek dochodowy. To jednak stawia pod znakiem zapytania atrakcyj…

Do końca 2023 r. wszystkie państwa unijne powinny wdrożyć u siebie dyrektywę, która zagwarantuje, że międzynarodowe koncerny zapłacą 15-proc. minimalny podatek dochodowy. To jednak stawia pod znakiem zapytania atrakcyjność takich zachęt dla inwestorów jak zwolnienia strefowe – przestrzega część ekspertów.

Zbycie spadku a odpowiedzialność za długi

Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 r., autor: Dawid SzwarcSpadkobierca, który przyjął spadek, ma prawo zbyć spadek w całości bądź w części – dotyczy to również udziału w spadku. Umowa zobowiązująca do zbycia spadku powinna być zawarta w fo…

Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Spadkobierca, który przyjął spadek, ma prawo zbyć spadek w całości bądź w części - dotyczy to również udziału w spadku. Umowa zobowiązująca do zbycia spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej spadek, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do zbycia spadku. Skutkiem podpisania wspomnianej umowy jest wstąpienie nabywcy spadku w prawa i obowiązki spadkobiercy.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Uznanie zapisobiercy testamentowego za spadkobiercę

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Dawid SzwarcJeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie…

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Wpływ pozbawienia/ograniczenia władzy rodzicielskiej na alimenty

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023 r., autor: Dawid SzwarcWładza rodzicielska to instytucja odmienna od obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami, obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka trwa tak długo, jak dziecko nie jest w s…

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Władza rodzicielska to instytucja odmienna od obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami, obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka trwa tak długo, jak dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Celem tego obowiązku jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka związanych z jego wychowaniem, rozwojem, edukacją, realizacją hobby itp. Obowiązek alimentacyjny dotyczy zatem również dzieci, które są pełnoletnie i np. kontynuują naukę.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Zadatek to nie to samo co zaliczka

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Dawid SzwarcMimo pewnych podobieństw oraz stosowania zaliczki i zadatku w podobnych sytuacjach (przy zawieraniu umów), są to instytucje odmienne. Obie służą, co do zasady, zabezpieczeniu wykona…

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Mimo pewnych podobieństw oraz stosowania zaliczki i zadatku w podobnych sytuacjach (przy zawieraniu umów), są to instytucje odmienne. Obie służą, co do zasady, zabezpieczeniu wykonania umowy, niemniej zaliczkę należy traktować głównie jako przedpłatę za usługę, która ma być wykonana czy instrument zabezpieczający inne roszczenia wierzyciela. Niewątpliwie mobilizuje ona stronę, która dokonała wpłaty, aby wypełniła ciążące na niej obowiązki. Zadatek zabezpiecza wykonanie umowy w większym zakresie.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Dotacja na wdrożenie innowacji w FENG

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Jolanta BiałkowskaDla przedsiębiorcy, który wystąpi o dofinansowanie początkowej (nowej) inwestycji w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 202…

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Jolanta Białkowska
Dla przedsiębiorcy, który wystąpi o dofinansowanie początkowej (nowej) inwestycji w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, nie określono minimalnej ani maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych. To przedsiębiorca z sektora MŚP decyduje o wartości kosztów kwalifikowalnych początkowej inwestycji, biorąc pod uwagę fakt, że musi zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 25% wartości tych kosztów, objętych regionalną pomocą inwestycyjną w module wdrożenia innowacji. Wkład ten musi przybrać formę środków finansowych wolnych od publicznego wsparcia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Umowa najmu między udziałowcem a spółką z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023 r., autor: Paweł CierkońskiBazę lokalową dla działalności spółki z o.o. może stanowić także nieruchomość będąca własnością udziałowca spółki. Wspólnik może ją oddać spółce do korzystania na podstawie zawa…

Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023 r., autor: Paweł Cierkoński
Bazę lokalową dla działalności spółki z o.o. może stanowić także nieruchomość będąca własnością udziałowca spółki. Wspólnik może ją oddać spółce do korzystania na podstawie zawartej umowy. Umowy najmu środków trwałych, w których spółki biorą do korzystania rzeczy stanowiące własność wspólników, są wykorzystywane również jako prosty sposób przekazywania środków ze spółki do majątku udziałowca. Z takiego rozwiązania należy jednak korzystać nader ostrożnie.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Kontrola w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Małgorzata ŻujewskaZawieszenie działalności gospodarczej oznacza zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej i osiągania bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. P…

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Małgorzata Żujewska
Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej i osiągania bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może jednak m.in. podejmować wszelkie czynności niezbędne do zachowania źródła przychodów, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia czy powołać zarządcę sukcesyjnego. Przedsiębiorca może być także w okresie zawieszenia kontrolowany na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Obowiązki firm w zakresie jednorazowych opakowań z plastiku

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Jolanta BiałkowskaOd 1 lipca 2024 r. wieczka i nakrętki z tworzyw sztucznych będą musiały być trwale przymocowane do pojemników z tworzyw sztucznych na napoje. Konieczność osiągnięcia zbiórki b…

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Jolanta Białkowska
Od 1 lipca 2024 r. wieczka i nakrętki z tworzyw sztucznych będą musiały być trwale przymocowane do pojemników z tworzyw sztucznych na napoje. Konieczność osiągnięcia zbiórki butelek z tworzyw sztucznych po napojach na poziomie 77% oraz zapewnienia odpowiedniej zawartości surowca wtórnego zacznie obowiązywać od 2025 r.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Wykazanie zabytkowego obiektu w deklaracji na podatek od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023 r., autor: Marta Stefanowicz – WasilewskaNieruchomości, które podlegają zwolnieniu w podatku od nieruchomości, również należy wykazać w deklaracji na podatek od nieruchomości. Zwolnione z podatku od nieru…

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023 r., autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Nieruchomości, które podlegają zwolnieniu w podatku od nieruchomości, również należy wykazać w deklaracji na podatek od nieruchomości. Zwolnione z podatku od nieruchomości są grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków. Takie zwolnienie nie przysługuje w odniesieniu do części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)