Wypłata świadczenia urlopowego w 2023 r. oraz jego oskładkowanie i opodatkowanie

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.Z oskładkowania zwolnione jest świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o Funduszu. Pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pr…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.
Z oskładkowania zwolnione jest świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o Funduszu. Pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty może tworzyć Fundusz lub może wypłacać świadczenie urlopowe. Przy czym pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzy Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Płatnik składek informuje ZUS o przychodzie pobierającego świadczenie przedemerytalne

Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023 r., autor: Honorata UrbaniakOsoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego swobodnie mogą podejmować pracę zawodową. Łączą się jednak z tym, zarówno dla samego świadczeniobiorcy, jak i płatnika składek…

Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023 r., autor: Honorata Urbaniak
Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego swobodnie mogą podejmować pracę zawodową. Łączą się jednak z tym, zarówno dla samego świadczeniobiorcy, jak i płatnika składek zatrudniającego takiego świadczeniobiorcę, pewne powinności. Termin na wykonanie jednej z nich upływa z dniem 31 maja 2023 r. Nie ulega wątpliwości, że warto się z niej wywiązać.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Rejestracja spółki jawnej w KRS

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Paweł CierkońskiSpośród wszystkich typów spółek handlowych spółka jawna jest podmiotem konstrukcyjnie najprostszym. W dużym stopniu jej funkcjonowanie opiera się na nietrudnych schematach znany…

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Paweł Cierkoński
Spośród wszystkich typów spółek handlowych spółka jawna jest podmiotem konstrukcyjnie najprostszym. W dużym stopniu jej funkcjonowanie opiera się na nietrudnych schematach znanych ze spółki cywilnej. Samo założenie spółki jawnej również nie nastręcza nadmiernych trudności. Z dodatkowych ułatwień mogą korzystać wspólnicy decydujący się na założenie spółki z wykorzystaniem wzorca umowy, tj. w ramach trybu S24. Spółka jawna powstaje z chwilą uzyskania wpisu w KRS.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Dotacja na wdrożenie innowacji w FENG

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Jolanta BiałkowskaDla przedsiębiorcy, który wystąpi o dofinansowanie początkowej (nowej) inwestycji w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 202…

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Jolanta Białkowska
Dla przedsiębiorcy, który wystąpi o dofinansowanie początkowej (nowej) inwestycji w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, nie określono minimalnej ani maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych. To przedsiębiorca z sektora MŚP decyduje o wartości kosztów kwalifikowalnych początkowej inwestycji, biorąc pod uwagę fakt, że musi zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 25% wartości tych kosztów, objętych regionalną pomocą inwestycyjną w module wdrożenia innowacji. Wkład ten musi przybrać formę środków finansowych wolnych od publicznego wsparcia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Obowiązki firm w zakresie jednorazowych opakowań z plastiku

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Jolanta BiałkowskaOd 1 lipca 2024 r. wieczka i nakrętki z tworzyw sztucznych będą musiały być trwale przymocowane do pojemników z tworzyw sztucznych na napoje. Konieczność osiągnięcia zbiórki b…

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Jolanta Białkowska
Od 1 lipca 2024 r. wieczka i nakrętki z tworzyw sztucznych będą musiały być trwale przymocowane do pojemników z tworzyw sztucznych na napoje. Konieczność osiągnięcia zbiórki butelek z tworzyw sztucznych po napojach na poziomie 77% oraz zapewnienia odpowiedniej zawartości surowca wtórnego zacznie obowiązywać od 2025 r.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Kontrola w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Małgorzata ŻujewskaZawieszenie działalności gospodarczej oznacza zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej i osiągania bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. P…

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Małgorzata Żujewska
Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej i osiągania bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może jednak m.in. podejmować wszelkie czynności niezbędne do zachowania źródła przychodów, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia czy powołać zarządcę sukcesyjnego. Przedsiębiorca może być także w okresie zawieszenia kontrolowany na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Wykazanie zabytkowego obiektu w deklaracji na podatek od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023 r., autor: Marta Stefanowicz – WasilewskaNieruchomości, które podlegają zwolnieniu w podatku od nieruchomości, również należy wykazać w deklaracji na podatek od nieruchomości. Zwolnione z podatku od nieru…

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023 r., autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Nieruchomości, które podlegają zwolnieniu w podatku od nieruchomości, również należy wykazać w deklaracji na podatek od nieruchomości. Zwolnione z podatku od nieruchomości są grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków. Takie zwolnienie nie przysługuje w odniesieniu do części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

“Prawo do naprawy”, czyli kolejne zmiany dla konsumentów

Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 r., autor: Marta Stefanowicz – WasilewskaDopiero co Polska implementowała dwie dyrektywy unijne, które znacząco zmieniły prawa konsumenta, a już trwają prace nad kolejną dyrektywą wprowadzającą zmiany w t…

Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 r., autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Dopiero co Polska implementowała dwie dyrektywy unijne, które znacząco zmieniły prawa konsumenta, a już trwają prace nad kolejną dyrektywą wprowadzającą zmiany w tym zakresie. Chodzi o projekt dyrektywy w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towaru. Celem "Prawa do naprawy" jest ułatwienie konsumentom naprawy, a nie wymiany towarów, i zwiększenie opłacalności naprawy. Większy popyt ma przełożyć się na ożywienie sektora napraw i jednocześnie zachęcić producentów i sprzedawców do rozwijania bardziej zrównoważonych modeli biznesowych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

O co zadbać, aby uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników zostały ważnie podjęte?

Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023 r., autor: Ewelina Mentel-WyrzychowskaKryteria oceny tego, czy zgromadzenie wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, zależą od sposobu jego zwołania, tj. czy zostało ono zwołane z zaproszeniami czy w sp…

Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Kryteria oceny tego, czy zgromadzenie wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, zależą od sposobu jego zwołania, tj. czy zostało ono zwołane z zaproszeniami czy w sposób nieformalny. Ważne jest także to, aby uchwała uzyskała wymaganą większość głosów potrzebnych do jej podjęcia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Pracodawcy i związki nie chcą przymusowej mediacji

Zdaniem firm kryteria kierowania do mediacji mogą prowadzić do nadużyć, a projekt sam w sobie niesprawiedliwie traktuje przedsiębiorców. Domagają się więc rezygnacji z proponowanego przepisu. Resort rozwoju zapowiada d…

Zdaniem firm kryteria kierowania do mediacji mogą prowadzić do nadużyć, a projekt sam w sobie niesprawiedliwie traktuje przedsiębiorców. Domagają się więc rezygnacji z proponowanego przepisu. Resort rozwoju zapowiada debatę nad kształtem przyszłych regulacji.