Umowy na okres próbny na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023 r., autor: Agata BarczewskaKodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, wyodrębniając w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Pierwszą z wymienionych umów nawiązuje s…

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023 r., autor: Agata Barczewska
Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, wyodrębniając w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Pierwszą z wymienionych umów nawiązuje się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy wykonywaniu określonego rodzaju pracy. Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy w istotny sposób zmodyfikuje reguły zawierania tego rodzaju umów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Agata BarczewskaZatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania sto…

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Agata Barczewska
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z tym etapem wiąże się m.in. wymóg przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia. Za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy zakres tej informacji ulegnie niedługo znacznemu rozszerzeniu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Zatrudnienie na część etatu a praca tylko przez 2 dni w tygodniu

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Ewa MadejekJednym z systemów czasu pracy, w których możliwe jest przedłużenie wymiaru dobowego powyżej 8 godzin, jest system równoważny. W tzw. wariancie podstawowym tego systemu jest dopuszczo…

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Ewa Madejek
Jednym z systemów czasu pracy, w których możliwe jest przedłużenie wymiaru dobowego powyżej 8 godzin, jest system równoważny. W tzw. wariancie podstawowym tego systemu jest dopuszczona możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, który jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. System ten stosuje się, gdy uzasadnia to rodzaj pracy lub jej organizacja.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Przekazanie pracownikowi wraz ze świadectwem pracy informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.Okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. (p…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.
Okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. (przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.) ustala się na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. To oznacza, że dla list płac, kart wynagrodzeń oraz innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, okres przechowywania wynosi 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Wyrównanie wynagrodzenia za pracę do ustawowego minimum

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023 r.Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, będące sumą składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy zaliczanych według zasad statystyki …

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023 r.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, będące sumą składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy zaliczanych według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia. (...) Gwarancja płacy minimalnej dotyczy czasu przepracowanego. Jeśli pracownik nie przepracował pełnego wymiaru, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, jednak umowa gwarantuje mu płacę na poziomie minimalnym, nie ma podstaw do jej uzupełnienia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Procedura wymierzania pracownikowi kary porządkowej

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023 r., autor: Ewa MadejekPodstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy. Niezależnie od powinności sumiennego i starannego świadczenia pracy, pracownik jest zobligowany do stosowania się do polece…

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023 r., autor: Ewa Madejek
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy. Niezależnie od powinności sumiennego i starannego świadczenia pracy, pracownik jest zobligowany do stosowania się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Ponadto ma on obowiązek przestrzegać regulaminu pracy, porządku ustalonego w procesie pracy, a także zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych. Nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych może skutkować nałożeniem kary porządkowej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Jednoczesne wykonywanie kilku zleceń a składki ZUS

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Dorota WyderskaJeśli wykonywana umowa zlecenia jest dla zleceniobiorcy jedynym źródłem przychodu, to podlega on z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu, rentowym …

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Dorota Wyderska
Jeśli wykonywana umowa zlecenia jest dla zleceniobiorcy jedynym źródłem przychodu, to podlega on z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wszystkie te ubezpieczenia są wtedy dla niego obligatoryjne niezależnie od okresu wykonywanej umowy zlecenia czy wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z racji wykonywanego zlecenia. Inaczej jest w przypadku, gdy zleceniobiorca pracuje jednocześnie na kilku umowach zlecenia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla celów wypłaty świadczenia chorobowego w razie podwyżki wynagrodzeń

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego roczne składniki wynagrodzenia, zmniejszane za okresy pobierania świadczeń chorobowych, wlicza się do tej podstawy w wysokości 1/12 kwo…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego roczne składniki wynagrodzenia, zmniejszane za okresy pobierania świadczeń chorobowych, wlicza się do tej podstawy w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, ze względu na sposób ustalania jego wysokości, jest proporcjonalnie zmniejszane za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy, dlatego przed uwzględnieniem w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego podlega uzupełnieniu.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Doliczanie okresu wychowywania dzieci do emerytury

Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023 r., autor: Bożena DziubaPrzypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla m…

Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023 r., autor: Bożena Dziuba
Przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem (...) są zaliczane do okresów nieskładkowych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023 r., autor: Dorota WyderskaW 2023 r. w kwietniowych dokumentach rozliczeniowych niektórzy przedsiębiorcy będą musieli dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców …

Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023 r., autor: Dorota Wyderska
W 2023 r. w kwietniowych dokumentach rozliczeniowych niektórzy przedsiębiorcy będą musieli dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców opłacających podatek na zasadach ogólnych oraz zryczałtowany podatek dochodowy. Roczne rozliczenie ma na celu zweryfikowanie, czy kwota składki zdrowotnej obliczonej od rocznej podstawy wymiaru różni się od sumy tych składek wykazanych w dokumentach za poszczególne miesiące roku kalendarzowego (u ryczałtowców) lub składkowego (u przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych).
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)