Aktualności

Wpływ odebrania premii na sposób ustalenia utraconego zarobku do zaświadczenia dla sądu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022 r.Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji al…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022 r.
Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. Prawo obliguje go również do wystawienia zaświadczenia wskazującego wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej, jeżeli zakładowe przepisy nie przewidują zachowania wynagrodzenia przez pracownika.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Praca w niedzielę w świetle stanowiska MRiPS

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022 r.Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie można przesunąć godziny rozpoczęcia niedzieli dalej niż do godziny 000, gdyż doba niedzielna musi rozpoczynać się w kalen…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022 r.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie można przesunąć godziny rozpoczęcia niedzieli dalej niż do godziny 000, gdyż doba niedzielna musi rozpoczynać się w kalendarzową niedzielę. Ma to istotne znaczenie dla firm produkcyjnych, w których takie rozwiązania występują w praktyce.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Kodeksowe warunki wykonywania pracy zdalnej

Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023 r., autor: Agata BarczewskaZgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym praca zdalna może być wykonywana na podstawie specustawy w sprawie COVID-19. Formą wykonywania pracy na odległość, przy użyciu środ…

Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023 r., autor: Agata Barczewska
Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym praca zdalna może być wykonywana na podstawie specustawy w sprawie COVID-19. Formą wykonywania pracy na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jest również telepraca przewidziana w Kodeksie pracy. Już niedługo, za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy, praca zdalna zostanie w nim uregulowana, zastępując telepracę.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Warunki przeprowadzania badania trzeźwości pracowników

Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023 r., autor: Agata BarczewskaStawienie się do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie go w czasie pracy jest jednym z najcięższych przewinień pracowniczych. Konsekwencje takiego naruszenia obowiązków przez…

Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023 r., autor: Agata Barczewska
Stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie go w czasie pracy jest jednym z najcięższych przewinień pracowniczych. Konsekwencje takiego naruszenia obowiązków przez pracownika mogą być bardzo dotkliwe, do dyscyplinarnego zwolnienia włącznie. Zastosowanie tych sankcji wymaga jednak udowodnienia, że pracownik znajdował się pod wpływem alkoholu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Badania i szkolenia bhp na odrębnych i kodeksowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023 r., autor: Agata BarczewskaPracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy pracownika, który jest niezdolny do jej świadczenia ze względu na stan zdrowia lub brak wiedzy na temat zasad bhp. Odbycie badań…

Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023 r., autor: Agata Barczewska
Pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy pracownika, który jest niezdolny do jej świadczenia ze względu na stan zdrowia lub brak wiedzy na temat zasad bhp. Odbycie badań profilaktycznych oraz szkoleń bhp ma zagwarantować, że do wykonywania pracy będzie dopuszczony pracownik odpowiednio przygotowany i dyspozycyjny. Warunki przeprowadzania wspomnianych badań i szkoleń wynikają zarówno z ogólnego prawa pracy, jak i przepisów związanych z COVID-19.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Pierwszy dzień zatrudnienia może przypadać w dniu wolnym od pracy

Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022 r., autor: Agata BarczewskaStosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie wskazano – w dniu zawarcia umowy. Przywołana regulac…

Gazeta Podatkowa nr 102 (1977) z dnia 22.12.2022 r., autor: Agata Barczewska
Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie wskazano - w dniu zawarcia umowy. Przywołana regulacja umożliwia rozdzielenie daty zawarcia umowy o pracę i daty nawiązania stosunku pracy. Stosunek pracy zostanie nawiązany w dniu zawarcia umowy tylko wtedy, gdy nie wskazano w niej dnia rozpoczęcia pracy lub gdy dzień ten jest tożsamy z dniem zawarcia umowy o pracę.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Ustalanie wymiaru pierwszego urlopu wypoczynkowego, w tym dodatkowego

Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023 r., autor: Ewa MadejekUzyskanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego następuje w inny sposób niż do urlopu kolejnego. Przysługuje on dopiero po przepracowaniu każdego miesiąca. Także prawo do dodatkow…

Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023 r., autor: Ewa Madejek
Uzyskanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego następuje w inny sposób niż do urlopu kolejnego. Przysługuje on dopiero po przepracowaniu każdego miesiąca. Także prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności pracownik nabywa na odrębnych zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Zawarcie umowy na okres próbny i konsekwencje przekroczenia jej limitu czasowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 01.01.2023 r.Zgodnie z Kodeksem pracy umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Celem tej umowy jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 01.01.2023 r.
Zgodnie z Kodeksem pracy umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Celem tej umowy jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. (...) Ustawodawca zatem wyraźnie wskazuje maksymalny termin, na jaki umowa na okres próbny może zostać zawarta oraz okoliczności, w których można ją jednostronnie powtórzyć.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Przesłanki wystąpienia wypadku przy pracy oraz w drodze do lub z pracy

Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023 r., autor: Bogdan MajkowskiPracownik może ulec wypadkowi nie tylko przy pracy, ale również w drodze do lub z pracy. Prawidłowe zakwalifikowanie danego zdarzenia ma istotne znaczenie przy wyborze trybu pos…

Gazeta Podatkowa nr 10 (1989) z dnia 02.02.2023 r., autor: Bogdan Majkowski
Pracownik może ulec wypadkowi nie tylko przy pracy, ale również w drodze do lub z pracy. Prawidłowe zakwalifikowanie danego zdarzenia ma istotne znaczenie przy wyborze trybu postępowania wyjaśniającego, w tym sporządzanej przez pracodawcę dokumentacji oraz przy przyznawaniu pracownikowi świadczeń powypadkowych.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Czy czas dowozu pracowników na budowę zalicza się do czasu pracy?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 01.01.2023 r.Na czas pracy składa się nie tylko czas rzeczywistego jej świadczenia, ale również okresy jej nieświadczenia, w których pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy. (…) Pracodawca nie musi c…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 01.01.2023 r.
Na czas pracy składa się nie tylko czas rzeczywistego jej świadczenia, ale również okresy jej nieświadczenia, w których pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy. (...) Pracodawca nie musi czasu dowozu wliczać do czasu pracy, chyba że przypadnie na czas harmonogramowy pracownika. Wtedy bowiem pracodawca ponosi konsekwencje organizacji pracy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)