Aktualności

OPP powinny zgłosić aktualny rachunek bankowy

Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać przekazane 1,5 proc. podatku PIT, powinny do 30 czerwca br. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy – przypomniało we wtorek Ministerstwo Finans…

Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać przekazane 1,5 proc. podatku PIT, powinny do 30 czerwca br. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy - przypomniało we wtorek Ministerstwo Finansów.

Badanie sprawozdań finansowych za 2022 r. – wybrane aspekty proceduralne

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 01.05.2023 r.Krąg podmiotów zobowiązanych do badania rocznych sprawozdań finansowych określa art. 64 ustawy o rachunkowości. Zakładając, że w danej jednostce badanie rocznego sprawozdania finansowego z…

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 01.05.2023 r.
Krąg podmiotów zobowiązanych do badania rocznych sprawozdań finansowych określa art. 64 ustawy o rachunkowości. Zakładając, że w danej jednostce badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. jest obowiązkowe, wybór niezależnego podmiotu audytorskiego powinien co do zasady być dokonany przez organ zatwierdzający (a w niektórych przypadkach przez radę nadzorczą) już w 2022 r. tak, aby zarząd mógł odpowiednio wcześnie podpisać umowę o badanie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Ujęcie w podatkowej księdze kosztu w dacie otrzymania dowodu jego poniesienia nie jest błędem – interpretacja ogólna Ministra Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (582) z dnia 20.03.2023 r.Przepisy ustawy o PIT wskazują na potrącalność kosztów uzyskania przychodów w określonym roku podatkowym. Nie wymieniają innego okresu rozliczeniowego, np. miesiąca albo kwartału. Stąd, dowód …

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (582) z dnia 20.03.2023 r.
Przepisy ustawy o PIT wskazują na potrącalność kosztów uzyskania przychodów w określonym roku podatkowym. Nie wymieniają innego okresu rozliczeniowego, np. miesiąca albo kwartału. Stąd, dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego, w którym koszt ten może być potrącony.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Sporządzenie sprawozdania Rb-34 przez państwową jednostkę budżetową prowadzącą działalność oświatową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 01.04.2023 r.Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie – Prawo oświatowe i posiadające dochody …

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 01.04.2023 r.
Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe i posiadające dochody własne nałożono obowiązek sporządzania sprawozdania Rb-34. Jest to sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych. Sporządza się je narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Korekta błędów po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 01.04.2023 r.Sporządzone roczne sprawozdanie finansowe może wymagać zmiany w związku z ujawnieniem w nim błędów lub otrzymaniem informacji mających znaczący wpływ na to sprawozdanie finansowe. Może to …

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 01.04.2023 r.
Sporządzone roczne sprawozdanie finansowe może wymagać zmiany w związku z ujawnieniem w nim błędów lub otrzymaniem informacji mających znaczący wpływ na to sprawozdanie finansowe. Może to mieć miejsce wtedy, gdy jednostka samodzielnie wykryje błąd w sporządzonym sprawozdaniu bądź uzyska informacje o zdarzeniach mających wpływ na to sprawozdanie lub biegły rewident stwierdzi nieprawidłowości podczas badania sprawozdania finansowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Zakup nieruchomości do remontu i odsprzedaży a kwalifikacja wydatków w księdze

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Dorota PrzybyszewskaKolumna 10 księgi „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu” jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Towarami…

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Dorota Przybyszewska
Kolumna 10 księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. Materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Materiałami pomocniczymi są natomiast takie, które nie są materiałami podstawowymi, a są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Należność dochodzona na drodze sądowej oraz związane z nią koszty

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023 r.Do ewidencji roszczeń o zapłatę nieprzedawnionych wierzytelności skierowanych na drogę postępowania sądowego służy konto 24-6 „Należności dochodzone na drod…

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023 r.
Do ewidencji roszczeń o zapłatę nieprzedawnionych wierzytelności skierowanych na drogę postępowania sądowego służy konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej". Po stronie Wn tego konta księgowane są przykładowo kwoty roszczeń w wysokości określonej w pozwach sądowych. Natomiast po stronie Ma ujmuje się roszczenia prawomocnie zasądzone, a także roszczenia oddalone przez sąd.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Wyposażenie w księgach rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 r., autor: Karolina PaszkowskaSkładniki majątku spełniające definicję środków trwałych, które w ocenie jednostki mają nieistotną wartość, mogą nie być kwalifikowane do środków trwałych. W ramach uproszcze…

Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 r., autor: Karolina Paszkowska
Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, które w ocenie jednostki mają nieistotną wartość, mogą nie być kwalifikowane do środków trwałych. W ramach uproszczeń wynikających z polityki rachunkowości można uznać je za wyposażenie i odnieść bezpośrednio do kosztów jako zużycie materiałów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Zwrot budynku otrzymanego przez SP ZOZ w nieodpłatne użytkowanie do podmiotu tworzącego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023 r.Spośród jednostek sektora finansów publicznych, wyłącznie w odniesieniu do SP ZOZ przepisy systemowe pozwalają na zaliczenie składników majątkowych, otrzymanych do nieodpłatnego użytkowani…

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023 r.
Spośród jednostek sektora finansów publicznych, wyłącznie w odniesieniu do SP ZOZ przepisy systemowe pozwalają na zaliczenie składników majątkowych, otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania, do aktywów w korespondencji z funduszem założycielskim. Dlatego też w odniesieniu do zwrotu składników należy zastosować rozwiązanie ewidencyjne polegające na wyksięgowaniu równowartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej tych aktywów z funduszem założycielskim.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Koszty pracy zdalnej w księgach rachunkowych pracodawcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023 r.Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, to wydatki związane z ic…

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023 r.
Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, to wydatki związane z ich zakupem może zaliczyć bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej, np. na konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub na odpowiednie konto w zespole 5. W przypadku nakładów na środki trwałe (np. komputery), rozlicza się je poprzez odpisy amortyzacyjne.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)