Aktualności

KE kieruje sprawę przeciw Polsce do TSUE ws. zwolnień z akcyzy dla producentów lekarstw

KE podjęła w piątek decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciw Polsce w związku z niedostosowaniem do prawa UE polskich przepisów ws. zwolnienia z podatku akcyzowego importowanego alkoholu używanego do produkcji lekarstw.

<![CDATA[

"Unijne przepisy dotyczące podatku akcyzowego przewidują obowiązkowe zwolnienie z podatku akcyzowego importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw. Polska praktyka krajowa jest jednak taka, że tego obowiązkowego zwolnienia nie przyznaje się w przypadku, gdy importerzy alkoholu nie decydują się na korzystanie z procedury zawieszenia poboru akcyzy" - podała Komisja Europejska.

Unijni urzędnicy wskazują, że wynika to z faktu, że polskie przepisy nie przewidują możliwości zwrotu akcyzy zapłaconej z tytułu importu alkoholu etylowego wykorzystanego do produkcji leków po jej zapłaceniu.

Praktyka ta - zdaniem Komisji Europejskiej - jest sprzeczna z przepisami prawa unijnego w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych oraz z zasadą proporcjonalności.

Procedura naruszeniowa w tej sprawie została wszczęta przez Komisję Europejską w 2016 r. W 2019 r. Komisja przeszła do jej drugiego etapu.

]]

Prawo do świadczenia emerytalnego z ZUS dla osoby uprawnionej do emerytury mundurowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020 r.W przypadku zbiegu prawa do emerytury z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych lub funkcjonariuszy wypłaca się tylko jedno świadczenie,…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020 r.
W przypadku zbiegu prawa do emerytury z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych lub funkcjonariuszy wypłaca się tylko jedno świadczenie, tj. wybrane przez osobę zainteresowaną lub finansowo korzystniejsze. Powyższe stosuje się również w razie zbiegu u jednej osoby prawa do renty rodzinnej z prawem do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, z wyjątkiem (...).
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Zasiłek za czas opieki nad zdrowym dzieckiem w związku z nieprzewidzianym zamknięciem przedszkola

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020 r.Ubezpieczony-rodzic dziecka jest uprawniony do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w razie zamknięcia placówk…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020 r.
Ubezpieczony-rodzic dziecka jest uprawniony do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w razie zamknięcia placówki, do której ono uczęszcza, pod warunkiem że zamknięcie to będzie nieprzewidziane. Za nieprzewidziane zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko, uważa się takie, o którym ubezpieczony dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem jej zamknięcia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Składki ZUS w razie wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020 r.Nagrody jubileuszowe przysługują z tytułu długoletniej pracy, gdy prawo do tego rodzaju świadczenia przewidziano w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach pła…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (517) z dnia 01.10.2020 r.
Nagrody jubileuszowe przysługują z tytułu długoletniej pracy, gdy prawo do tego rodzaju świadczenia przewidziano w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach płacowych obowiązujących u danego pracodawcy. Uprawnienie to może również wynikać z tzw. pragmatyk służbowych. Podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Renta rodzinna dla uczniów i studentów

Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 r., autor: Bożena DziubaDzieci mogą korzystać bezwarunkowo z prawa do renty rodzinnej np. po zmarłym rodzicu do ukończenia 16. roku życia. Później uzależnione jest ono od kontynuowania nauki (chyba że dzi…

Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Dzieci mogą korzystać bezwarunkowo z prawa do renty rodzinnej np. po zmarłym rodzicu do ukończenia 16. roku życia. Później uzależnione jest ono od kontynuowania nauki (chyba że dziecko posiada stosowne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy). Fakt ten należy udowodnić odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez szkołę lub uczelnię, które dla zachowania ciągłości w wypłacie świadczenia należy przedłożyć ZUS, co do zasady, do końca września danego roku. Problem w tym, że nie zawsze przed wskazanym terminem można je uzyskać.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Odzyskanie nadpłaty po umorzeniu składek przez ZUS

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020 r., autor: Dorota WyderskaW dniu 20 września 2020 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym mogą zostać umorzone składki płatnikom, którzy w ramach tarczy antykryzysowej złożyli wniosek o zwolnienie z opł…

Gazeta Podatkowa nr 80 (1746) z dnia 05.10.2020 r., autor: Dorota Wyderska
W dniu 20 września 2020 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym mogą zostać umorzone składki płatnikom, którzy w ramach tarczy antykryzysowej złożyli wniosek o zwolnienie z opłacenia składek, a nie uzyskali tej pomocy, gdyż wcześniej je opłacili lub posiadali na swoich kontach w ZUS nadpłaty. Obecnie organ rentowy może zwolnić takich płatników z opłacenia składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Przejście z ulgowych składek na mały ZUS

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020 r., autor: Dorota WyderskaPrzedsiębiorca, który spełnia określone warunki, może opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach, tj. od obniżonej podstawy wymiaru wynosząc…

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Przedsiębiorca, który spełnia określone warunki, może opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach, tj. od obniżonej podstawy wymiaru wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z ulgi tej może korzystać przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia założenia firmy lub po wykorzystaniu 6-miesięcznej ulgi na start. Przedsiębiorca po zakończeniu okresu opłacania składek społecznych od obniżonej podstawy może przejść na tzw. mały ZUS, o ile oczywiście spełni wymagane ku temu warunki.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Przyznanie i przeliczenie świadczenia z mocą wsteczną

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020 r., autor: Honorata UrbaniakŚwiadczenia emerytalno-rentowe przyznawane są oraz przeliczane głównie w oparciu o wnioski zgłoszone przez osoby zainteresowane. Ustawodawca w sposób bardzo precyzyjny określił…

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Świadczenia emerytalno-rentowe przyznawane są oraz przeliczane głównie w oparciu o wnioski zgłoszone przez osoby zainteresowane. Ustawodawca w sposób bardzo precyzyjny określił przesłanki, po spełnieniu których przysługuje dane świadczenie oraz okoliczności umożliwiające przeliczenie takiego świadczenia. Zastrzegł przy tym, od kiedy przysługuje prawo do świadczenia i ustalenia jego nowej wysokości, wiążąc to bezpośrednio z datą wystąpienia odpowiednio o przyznanie należności lub jej przeliczenie. Mając jednak na względzie sytuację związaną z COVID-19 złożenie wniosku z opóźnieniem może nie wywołać negatywnych skutków.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Nawiązanie kolejnej umowy z pracownikiem, który przejdzie na emeryturę

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 r., autor: Ewa Madejek, Honorata UrbaniakDla nabycia prawa do emerytury przez ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. będącego pracownikiem, który chce kontynuować zatrudnienie u tego samego praco…

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 r., autor: Ewa Madejek, Honorata Urbaniak
Dla nabycia prawa do emerytury przez ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. będącego pracownikiem, który chce kontynuować zatrudnienie u tego samego pracodawcy, co przed nabyciem takich uprawnień, nie jest wymagana żadna przerwa pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem kolejnego stosunku pracy. Dla oceny prawa do emerytury najistotniejsze są daty dzienne rozwiązania i nawiązania stosunku pracy w odniesieniu do indywidualnej daty dotyczącej osiągnięcia (np. powszechnego) wieku emerytalnego przez danego ubezpieczonego.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Raport ZUS RSA z okresem świadczenia należnego pracownikowi na kwarantannie

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020 r.Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzow…

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (1070) z dnia 20.09.2020 r.
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego. Stanowi tak art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)