Zatrudnienie na część etatu a praca tylko przez 2 dni w tygodniu

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Ewa MadejekJednym z systemów czasu pracy, w których możliwe jest przedłużenie wymiaru dobowego powyżej 8 godzin, jest system równoważny. W tzw. wariancie podstawowym tego systemu jest dopuszczo…

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Ewa Madejek
Jednym z systemów czasu pracy, w których możliwe jest przedłużenie wymiaru dobowego powyżej 8 godzin, jest system równoważny. W tzw. wariancie podstawowym tego systemu jest dopuszczona możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, który jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. System ten stosuje się, gdy uzasadnia to rodzaj pracy lub jej organizacja.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Przekazanie pracownikowi wraz ze świadectwem pracy informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.Okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. (p…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.
Okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. (przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.) ustala się na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. To oznacza, że dla list płac, kart wynagrodzeń oraz innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, okres przechowywania wynosi 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Wyrównanie wynagrodzenia za pracę do ustawowego minimum

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023 r.Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, będące sumą składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy zaliczanych według zasad statystyki …

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023 r.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, będące sumą składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy zaliczanych według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia. (...) Gwarancja płacy minimalnej dotyczy czasu przepracowanego. Jeśli pracownik nie przepracował pełnego wymiaru, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, jednak umowa gwarantuje mu płacę na poziomie minimalnym, nie ma podstaw do jej uzupełnienia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Urlopy rodzicielskie na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023 r., autor: Agata BarczewskaZ dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca zmiany dotyczące m.in. urlopów rodzicielskich. Obok modyfikacji dotychczasowych prze…

Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023 r., autor: Agata Barczewska
Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca zmiany dotyczące m.in. urlopów rodzicielskich. Obok modyfikacji dotychczasowych przepisów, przewiduje ona zupełnie nowe rozwiązania w zakresie wspomnianych urlopów. Uwzględnia również sytuacje przejściowe, co będzie tematem osobnego artykułu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po przedłożeniu dodatkowych dokumentów potwierdzających staż

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023 r.Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi z mocy prawa prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego może – w konkretnych okolicznościach – oznaczać tylko tyle, że pr…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023 r.
Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi z mocy prawa prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego może - w konkretnych okolicznościach - oznaczać tylko tyle, że pracodawcy nie można zarzucić zawinionego niewykonania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie z przepisami prawa pracy. (...) Po przedłożeniu wymaganych dokumentów pracodawca może co najwyżej (nie musi) powołać się na przedawnienie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Procedura wymierzania pracownikowi kary porządkowej

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023 r., autor: Ewa MadejekPodstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy. Niezależnie od powinności sumiennego i starannego świadczenia pracy, pracownik jest zobligowany do stosowania się do polece…

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023 r., autor: Ewa Madejek
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy. Niezależnie od powinności sumiennego i starannego świadczenia pracy, pracownik jest zobligowany do stosowania się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Ponadto ma on obowiązek przestrzegać regulaminu pracy, porządku ustalonego w procesie pracy, a także zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych. Nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych może skutkować nałożeniem kary porządkowej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Płatnik ZUS: We wtorek webinarium z rozliczania rocznej zdrowotnej

ZUS organizuje webinarium o zmianach w programie Płatnik, wynikających z obowiązku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Eksperci ZUS zaprezentują, jak wypełnić dokumenty w programie Płatnik i postarają się odpowiedzieć na pytania uc…

ZUS organizuje webinarium o zmianach w programie Płatnik, wynikających z obowiązku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Eksperci ZUS zaprezentują, jak wypełnić dokumenty w programie Płatnik i postarają się odpowiedzieć na pytania uczestników ...

Jednoczesne wykonywanie kilku zleceń a składki ZUS

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Dorota WyderskaJeśli wykonywana umowa zlecenia jest dla zleceniobiorcy jedynym źródłem przychodu, to podlega on z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu, rentowym …

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Dorota Wyderska
Jeśli wykonywana umowa zlecenia jest dla zleceniobiorcy jedynym źródłem przychodu, to podlega on z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wszystkie te ubezpieczenia są wtedy dla niego obligatoryjne niezależnie od okresu wykonywanej umowy zlecenia czy wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z racji wykonywanego zlecenia. Inaczej jest w przypadku, gdy zleceniobiorca pracuje jednocześnie na kilku umowach zlecenia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla celów wypłaty świadczenia chorobowego w razie podwyżki wynagrodzeń

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego roczne składniki wynagrodzenia, zmniejszane za okresy pobierania świadczeń chorobowych, wlicza się do tej podstawy w wysokości 1/12 kwo…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego roczne składniki wynagrodzenia, zmniejszane za okresy pobierania świadczeń chorobowych, wlicza się do tej podstawy w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, ze względu na sposób ustalania jego wysokości, jest proporcjonalnie zmniejszane za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy, dlatego przed uwzględnieniem w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego podlega uzupełnieniu.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Doliczanie okresu wychowywania dzieci do emerytury

Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023 r., autor: Bożena DziubaPrzypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla m…

Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023 r., autor: Bożena Dziuba
Przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem (...) są zaliczane do okresów nieskładkowych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)