Wypłata świadczenia urlopowego w 2023 r. oraz jego oskładkowanie i opodatkowanie

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.Z oskładkowania zwolnione jest świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o Funduszu. Pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pr…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.
Z oskładkowania zwolnione jest świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o Funduszu. Pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty może tworzyć Fundusz lub może wypłacać świadczenie urlopowe. Przy czym pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzy Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Płatnik składek informuje ZUS o przychodzie pobierającego świadczenie przedemerytalne

Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023 r., autor: Honorata UrbaniakOsoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego swobodnie mogą podejmować pracę zawodową. Łączą się jednak z tym, zarówno dla samego świadczeniobiorcy, jak i płatnika składek…

Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023 r., autor: Honorata Urbaniak
Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego swobodnie mogą podejmować pracę zawodową. Łączą się jednak z tym, zarówno dla samego świadczeniobiorcy, jak i płatnika składek zatrudniającego takiego świadczeniobiorcę, pewne powinności. Termin na wykonanie jednej z nich upływa z dniem 31 maja 2023 r. Nie ulega wątpliwości, że warto się z niej wywiązać.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Korekta raportów ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023 r., autor: Dorota WyderskaGdy podczas wykonywania pracy pracownik ulegnie wypadkowi i w efekcie stanie się niezdolny do pracy, przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Zdarza się jedn…

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023 r., autor: Dorota Wyderska
Gdy podczas wykonywania pracy pracownik ulegnie wypadkowi i w efekcie stanie się niezdolny do pracy, przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Zdarza się jednak, że najpierw pracownikowi jest wypłacane zwykłe świadczenie chorobowe, a odpowiednie wyrównanie otrzymuje on dopiero po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracodawca jest wtedy zmuszony sporządzić do ZUS stosowną korektę dokumentów rozliczeniowych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Składka zdrowotna przy sprzedaży środków trwałych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 10 (1161) z dnia 01.04.2023 r.Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej w przypadku sprzedaży środków…

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1161) z dnia 01.04.2023 r.
Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej w przypadku sprzedaży środków trwałych, nie muszą dokonywać odrębnych wyliczeń na potrzeby tej składki, niezależnie od tego, czy wynikiem tej sprzedaży jest dochód, czy strata. Przyjmują taki wynik jak dla podatku dochodowego, uwzględniając dodatkowo odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów podatkowych przed 2022 r.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Emerytura dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023 r., autor: Bożena DziubaOsobie ubezpieczonej urodzonej przed 1 stycznia 1949 r., która nie osiągnęła okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego dla kobiet co najmniej 20 lat, przysługuje emerytura, …

Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023 r., autor: Bożena Dziuba
Osobie ubezpieczonej urodzonej przed 1 stycznia 1949 r., która nie osiągnęła okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego dla kobiet co najmniej 20 lat, przysługuje emerytura, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: osiągnęła wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Informacje i możliwości dla osób korzystających z PUE ZUS

Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023 r., autor: Aneta DąbrowskaOd stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy nakładające na płatników składek obowiązek posiadania profilu informacyjnego, tzw. PUE ZUS. Niektóre podmioty były zobligowane założyć…

Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023 r., autor: Aneta Dąbrowska
Od stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy nakładające na płatników składek obowiązek posiadania profilu informacyjnego, tzw. PUE ZUS. Niektóre podmioty były zobligowane założyć ten profil do 30 grudnia 2022 r. Dane w nim zawarte pozwalają płatnikom m.in. zapoznać się z informacjami zapisanymi na ich kontach w ZUS. Ponadto umożliwiają przesyłanie drogą elektroniczną do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych oraz różnego rodzaju pism i wniosków. Dostęp do tej platformy ma nie tylko płatnik, ale również ubezpieczony.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego

Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023 r., autor: Bożena DziubaNabywając prawo do zasiłku macierzyńskiego, można korzystać z tego świadczenia przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu m…

Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023 r., autor: Bożena Dziuba
Nabywając prawo do zasiłku macierzyńskiego, można korzystać z tego świadczenia przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Zmiany w zakresie poszczególnych urlopów, które nastąpiły z dniem 26 kwietnia 2023 r., przekładają się zatem odpowiednio na uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego. Pewnej modyfikacji uległa również wysokość tego świadczenia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Nowe tablice trwania życia podstawą naliczenia emerytur

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Honorata UrbaniakCorocznie ogłaszana jest tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Parametry przeciętnego dalszego trwania życia mężczyzn i kobiet są zawarte w tabeli i obowi…

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Honorata Urbaniak
Corocznie ogłaszana jest tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Parametry przeciętnego dalszego trwania życia mężczyzn i kobiet są zawarte w tabeli i obowiązują przez konkretne 12 miesięcy. Dane te służą do naliczania emerytur według nowych zasad. Wartości podane w tabeli przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku. Odgrywają one ważną rolę przy obliczaniu emerytury.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Wypłata zasiłku chorobowego na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego na okres wsteczny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023 r.Lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie co do zasady na okres od dnia, w którym przeprowadził badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. (…) Okres orzeczonej czasowej ni…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023 r.
Lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie co do zasady na okres od dnia, w którym przeprowadził badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. (...) Okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy może obejmować również okres wsteczny, tj. nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023 r., autor: Dorota WyderskaW przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego, wówczas przez cały okres pobierania tego świadczenia musi – jako przedsiębiorca…

Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023 r., autor: Dorota Wyderska
W przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego, wówczas przez cały okres pobierania tego świadczenia musi - jako przedsiębiorca - opłacać za siebie tylko składkę zdrowotną. Jeśli natomiast kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego nie przekracza 1.000 zł, przedsiębiorca nie ma wtedy żadnych obciążeń składkowych, bo korzysta z ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)