Ujęcie skutków sprzedaży środka trwałego w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 01.12.2022 r.Przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych są związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki i kwalifikuje się je do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. W…

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 01.12.2022 r.
Przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych są związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki i kwalifikuje się je do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Wynik ze sprzedaży środków trwałych prezentuje się w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji "Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych" lub w pozycji "Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych".
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Zakup licencji na dodatkowe stanowisko do obsługi programu komputerowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 01.12.2022 r.Jeśli dokupiona przez jednostkę licencja na kolejne stanowisko do obsługi programu komputerowego została zakupiona na okres dłuższy niż rok i spełnia pozostałe warunki określone w art. 3 …

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 01.12.2022 r.
Jeśli dokupiona przez jednostkę licencja na kolejne stanowisko do obsługi programu komputerowego została zakupiona na okres dłuższy niż rok i spełnia pozostałe warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, to powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych na koncie 020 "Wartości niematerialne i prawne". Jeśli koszt zakupu licencji nie przekroczy 10.000 zł, będzie ona stanowić pozostałą wartość niematerialną i prawną.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Należności w bilansie

Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022 r., autor: Dorota PrzybyszewskaNa dzień bilansowy należności trzeba zinwentaryzować (zasadniczo w drodze uzyskania potwierdzeń sald) oraz wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej w razie koniecz…

Gazeta Podatkowa nr 101 (1976) z dnia 19.12.2022 r., autor: Dorota Przybyszewska
Na dzień bilansowy należności trzeba zinwentaryzować (zasadniczo w drodze uzyskania potwierdzeń sald) oraz wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej w razie konieczności o odpisy aktualizujące ich wartość. Tej pozycji sprawozdania finansowego należy poświęcić więcej uwagi, z racji obecnej sytuacji gospodarczej i możliwych problemów z płynnością u kontrahentów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Wycena bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz ich prezentacja w bilansie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022 r.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 21 “Rozrachunki z dostawcami”. Saldo zobowiązań ujętych na tym koncie prezentuje się w pasywach bilansu s…

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022 r.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 21 "Rozrachunki z dostawcami". Saldo zobowiązań ujętych na tym koncie prezentuje się w pasywach bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w pozycjach B.III.1 lit. a), B.III.2 lit. a) oraz B.III.3 lit. d). W pozycjach tych wykazuje się zobowiązania dotyczące działalności operacyjnej jednostki, takie jak zobowiązania z tytułu dostaw materiałów, wyrobów, półproduktów, towarów i usług - zarówno krajowe, jak i zagraniczne.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Zbycie udziału w spółce wpływa na rozliczenie podatku przez występującego wspólnika

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (576) z dnia 20.12.2022 r.Sporządzany na dzień likwidacji działalności gospodarczej spis z natury służy prawidłowemu ustaleniu dochodu do opodatkowania za rok podatkowy w którym nastąpiła likwidacja działalności gospo…

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (576) z dnia 20.12.2022 r.
Sporządzany na dzień likwidacji działalności gospodarczej spis z natury służy prawidłowemu ustaleniu dochodu do opodatkowania za rok podatkowy w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej. Jednakże z faktu, że podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury na dzień likwidacji działalności gospodarczej, nie wynika obowiązek uwzględnienia tego spisu przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Koszty amortyzacji środków trwałych użytkowanych przez zakład budżetowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022 r.Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane nieodpłatnie w zarząd lub użytkowanie powinny zostać wprowadzone do ksiąg rachunkowych w…

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (576) z dnia 20.12.2022 r.
Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane nieodpłatnie w zarząd lub użytkowanie powinny zostać wprowadzone do ksiąg rachunkowych w korespondencji z kontem 800 "Fundusz jednostki". W ramach kont zespołu 4 odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tych środków trwałych odnosi się na konto 400 "Amortyzacja". Natomiast w przypadku rozliczania kosztów działalności operacyjnej dodatkowo na kontach zespołu 5 (według typów działalności), koszty amortyzacji środków trwałych ujmuje się na odpowiednich kontach tego zespołu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Docieplenie budynku znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022 r., autor: Marta Stefanowicz – WasilewskaW przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku kwestia uzyskania pozwolenia, zgłoszenia lub brak reglamentacji w tym zakresie zależy wyłącznie o…

Gazeta Podatkowa nr 92 (1967) z dnia 17.11.2022 r., autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku kwestia uzyskania pozwolenia, zgłoszenia lub brak reglamentacji w tym zakresie zależy wyłącznie od wysokości budynku. Nie ma natomiast znaczenia powierzchnia docieplenia budynku.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Zmiany w składzie zarządu spółdzielni

Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022 r., autor: Paweł CierkońskiZarząd to organ uprawniony do reprezentacji i prowadzenia spraw spółdzielni. Zmiany w składzie zarządu najczęściej następują po wyborze nowego składu rady nadzorczej. Okolicznoś…

Gazeta Podatkowa nr 96 (1971) z dnia 01.12.2022 r., autor: Paweł Cierkoński
Zarząd to organ uprawniony do reprezentacji i prowadzenia spraw spółdzielni. Zmiany w składzie zarządu najczęściej następują po wyborze nowego składu rady nadzorczej. Okoliczności, w których dochodzi do przetasowań w zarządzie, mogą być jednak bardzo różne.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Dwa odrębne wnioski o objęcie wsparciem inwestycji i dwie dotacje

Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022 r., autor: Jolanta BiałkowskaPrzedsiębiorca w ramach jednego naboru wniosków ma prawo złożyć więcej niż jeden wniosek o objęciem wsparciem, pod warunkiem że dotyczyły innego zakresu przedsięwzięcia. W prz…

Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022 r., autor: Jolanta Białkowska
Przedsiębiorca w ramach jednego naboru wniosków ma prawo złożyć więcej niż jeden wniosek o objęciem wsparciem, pod warunkiem że dotyczyły innego zakresu przedsięwzięcia. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru więcej niż jednego wniosku o objęcie wsparciem dotyczącego tego samego zakresu przedsięwzięcia ARiMR rozpatrzy wyłącznie ten wniosek, który wpłynął jako pierwszy do Agencji. Pozostałe wnioski o objęcie wsparciem dotyczące tego samego zakresu przedsięwzięcia ARiMR pozostawi bez rozpatrzenia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Zmiany w promocjach, obniżkach i informowaniu o cenach od 1 stycznia 2023 r.

Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023 r., autor: Marta Stefanowicz – WasilewskaZ dniem 1 stycznia br., weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta i niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w ustawie o informowaniu o c…

Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023 r., autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Z dniem 1 stycznia br., weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta i niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług. Zmiany te są bardzo istotne i korzystne z punktu widzenia kupujących. Chodzi bowiem o regulacje dotyczące informowania o cenach w ramach promocji i wyprzedaży. Jeśli chodzi o promocje w sklepach i związane z tym obniżki cen, to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od dawna wskazuje na nieprawidłowości w tym zakresie. Wielu sprzedawców przed rozpoczęciem danej promocji (obniżki cen) przez pewien czas stopniowo podwyższa cenę, by potem ją obniżyć, wskazując na obniżkę rzędu nawet kilkudziesięciu procent.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)