Nowe uprawnienia w Kodeksie pracy dla pracowników – rodziców lub opiekunów

Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 03.04.2023 r., autor: Agata BarczewskaPracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy i wychowujący małoletnie dzieci korzystają z szeregu uprawnień z tytułu rodzicielstwa. Nowelizacja Kodeksu pracy, podpisana przez …

Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 03.04.2023 r., autor: Agata Barczewska
Pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy i wychowujący małoletnie dzieci korzystają z szeregu uprawnień z tytułu rodzicielstwa. Nowelizacja Kodeksu pracy, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 23 marca 2023 r., daje tej grupie pracowników nowe uprawnienia. Przyznaje je też pracownikom, którzy sprawują opiekę nad innymi niż dzieci członkami rodziny.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Dokumentowanie prawa do zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (575) z dnia 01.03.2023 r.Pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 14 lat powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich. Przepisy nie okr…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (575) z dnia 01.03.2023 r.
Pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 14 lat powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich. Przepisy nie określają jak często pracodawca powinien takie oświadczenie od pracownika odbierać. Przyjmuje się, że wystarczy, jeśli przedłoży je jednorazowo przy nawiązywaniu stosunku pracy, a gdy dopiero podczas zatrudnienia zostaje rodzicem - zaraz po urodzeniu dziecka lub przyjęciu na wychowanie dziecka.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zdalnej

Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023 r., autor: Agata BarczewskaObowiązkiem pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Wykonywanie pracy, bez względu na jej rodzaj, niesie bowiem ze sobą ryzyko wystąpienia zdarzeń…

Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023 r., autor: Agata Barczewska
Obowiązkiem pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Wykonywanie pracy, bez względu na jej rodzaj, niesie bowiem ze sobą ryzyko wystąpienia zdarzeń mających niekorzystny wpływ na zdrowie pracownika oraz jego bezpieczeństwo. Z tego względu wymóg przeprowadzenia oceny ryzyka dotyczy każdego stanowiska, w tym stanowiska pracy zdalnej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony w razie choroby pracownika

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Ewa MadejekPracownik podlega ochronie zatrudnienia w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie i…

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Ewa Madejek
Pracownik podlega ochronie zatrudnienia w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. w czasie chorobowej niezdolności do pracy), jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Okres służby w formacji mundurowej w stażu urlopowym pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.Funkcjonariusz Służby Więziennej ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie od drugiego roku służby, natomiast prawo do pierwszego – nabywa z upływem każdego miesiąca służby w wymiarze 1/…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.
Funkcjonariusz Służby Więziennej ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie od drugiego roku służby, natomiast prawo do pierwszego - nabywa z upływem każdego miesiąca służby w wymiarze 1/12 z 26 dni. Przysługuje mu również urlop dodatkowy, jeżeli pełni służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia albo szczególnie uciążliwych, a także gdy osiągnie odpowiedni staż służby. Ich wykorzystanie w całości lub w części albo uzyskanie ekwiwalentu pieniężnego w razie niemożliwości ich zrealizowania w naturze z powodu ustania stosunku pracy nie ma znaczenia dla wymiaru urlopu wypoczynkowego ze stosunku pracy zawartego w tym samym roku kalendarzowym. Nie jest to bowiem urlop wypoczynkowy w rozumieniu Kodeksu pracy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Agata BarczewskaZatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania sto…

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Agata Barczewska
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z tym etapem wiąże się m.in. wymóg przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia. Za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy zakres tej informacji ulegnie niedługo znacznemu rozszerzeniu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Przekazanie pracownikowi wraz ze świadectwem pracy informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.Okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. (p…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.
Okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. (przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.) ustala się na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. To oznacza, że dla list płac, kart wynagrodzeń oraz innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, okres przechowywania wynosi 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Decyzja w sprawie korzystania z działki na czas budowy

Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023 r., autor: Dawid SzwarcJeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest zobowiązany…

Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę tego właściciela na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W razie nieuzgodnienia powyższych warunków, organ administracji architektoniczno-budowlanej - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Interwencja sądu w sprawach dotyczących wychowania dziecka

Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 r., autor: Dawid SzwarcZarządzenia wydane przez sąd na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie stanowią represji w odniesieniu do rodziców, a jedynym ich celem jest ochrona zagrożonego dobra dziec…

Gazeta Podatkowa nr 13 (1992) z dnia 13.02.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Zarządzenia wydane przez sąd na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie stanowią represji w odniesieniu do rodziców, a jedynym ich celem jest ochrona zagrożonego dobra dziecka. Wydanie zarządzeń jest konieczne w przypadku niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej. Środek taki stanowi ostrzeżenie dla rodziców, że w sposób nieprawidłowy wykonują władzę, co może prowadzić do jej dalszego ograniczenia, a w dalszej kolejności do pozbawienia władzy rodzicielskiej.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Prawa i obowiązki związane z korzystaniem z rodzinnego ogrodu działkowego

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Dawid SzwarcPrzez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobo…

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe. Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami oraz regulaminem. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)